!! ประกาศ !! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ครกรณพเศษ 

 

รายละเอียดไฟล์แนบ

           

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่เป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  กรณีที่เป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

       

   2.แบบรายงานประวัติและผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2563

         

 ขั้นตอนการกรอกประวัติการสมัครสอบคัดเลือกฯ

           

   1. คู่มือขั้นตอนสำหรับผู้สมัครสอบ     

 

 กรอกใบสมัคร

 

***หมายเหตุ***


1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2563 (ด้วยตนเอง)
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2563
3. ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์สมัครสอบ