Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อ…

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...

Read more

งาน TO BE NUMBER ONEจังหวัดระยอง ระดับภา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำน...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเว…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบ...

Read more

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

11 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

Read more

ศธจ.ระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอัตร...

Read more

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับ…

วันทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภา...

Read more

ศธจ.ระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิ…

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง และติดตาม ความก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอน ...

Read more

ศธจ. ระยอง ร่วมงานงาน ACR วิชาการ “ก้าว…

วันที่ 31 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖” และร่วมเฉลิมฉลอง...

Read more

ศธจ.ระยอง ร่วมกิจกรรม The 1st KVIS Invit…

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิด งาน The 1st KVIS Invitational Science Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจ...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้น…

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการในการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

Read more

โครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึ…

วันที่ 23 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดโครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. สุนิสา ส...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 18 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี...

Read more

งานวันครูสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานงานวันครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ครูเอกชน คนดี ศรีระยอง และรางวัลเชิดชูเ...

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง จัดพิธีท…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 เ...

Read more

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.17 จัดอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริ…

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บ...

Read more

ลุ่มแม่น้ำการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลางเป็นฐ…

วันที วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน เตรียมงาน “...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ในฐานะรองประธาน...

Read more

ศธภ.15 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิ…

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำ” แ...

Read more

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธารกูร หัวหน้าผู้ตรวจ…

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธารกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปร&#...

Read more

ศธภ.4 ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และคณ…

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รัชกาลที่ 9  ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อ$...

Read more

ศธภ.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (…

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

Read more

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาอาชีพระ…

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

Read more

ศธภ.15 พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภ…

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเก&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคว…

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุเชษฐ...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัค…

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กิจกรรมการอบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ หน่วยสวนรุกขชาติเมืองโบราณบ้านคูเมือง ณ ศŬ...

Read more

ศธจ.นครปฐม จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินั…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนũ...

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนด้านการปร…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถŬ...

Read more

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2561 โ$...

Read more

ศธจ.กทม.จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรน…

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ &...

Read more

ศธจ.สงขลา จัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดส&...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมการประกวดระเบีย…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในโครงการส่งเสริม...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี อบรมพัฒนาเครือข่ายอาสามัค…

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดตะโกรวม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพ&...

Read more

สถตเขา

042860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
126
1032
40774
3116
4864
42860

Your IP: 54.92.153.90
2018-06-23 09:20

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา