Untitled 1

 

1

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาควา…

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำวจ ร่วมกันปฏิบัติงาน ติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการ...

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิ…

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาตรี ปุระมคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคว...

Read more

งานวันครู 16 มกราคม 2563

Download ภาพกิจกรรม  ...

Read more

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ผ่านการป…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการฯ ร่วมกันออ...

Read more

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8…

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 กับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ต...

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุ…

       วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธา...

Read more

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ศธภ. 16

    วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมรณรงค์การ$...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพ…

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั$...

Read more

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ...

Read more

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การ…

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา : STEM Education ...

Read more

ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อ…

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมด้วยนายสุชาติ เอกปัชชา ผอ.ร.ร.บ้านหนองตางู และนายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ ศน.ชำนาญการพิ&...

Read more

กิจกรรมการออกกำลังกายและเก็บขยะมูลฝอย ศ…

        วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ทำกิจกรรมการทำความสะอ&...

Read more

ศธภ.๑๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล…

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ และคณะ ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยก...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.หนองคาย ประชุมชี้แจงโครงการฯ

26 ก.พ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จัดประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการ Coaching Teams และ TFE เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2563...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning We…

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทั้งนี้บุคลากรในสū...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมชี้แจงแนวทางการ…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสนามสอบ (NT) กาũ...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดพิธีสักการะอนุสาวร…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถวายตัวเป็นลูกหลานเจ้าเมืองกาฬสินธุ์...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึ…

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ&#...

Read more

ศธจ.ตราด แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบว…

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด แสดงความยินดี และให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุ#...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองเลขาธิกา…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม&...

Read more

ศธจ.ตราด!! ร่วมให้ข้อเสนอเเนะในการเชื่อม…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอเเนะในการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพū...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ&#...

Read more

สถตเขา

326489
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
1213
2473
320855
12013
11443
326489

Your IP: 34.226.244.70
2020-02-26 20:10

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา